ระบบร้องเรียนร้องทุกข์

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพ.ทบ.

ข้อควรทราบ ก่อนร้องทุกข์หรือร้องเรียน

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบขณะร้องทุกข์แล้วว่า

การร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อกรมสรรพาวุธทหารบก  เพื่อความง่ายและสะดวกต่อเรื่องราวการร้องทุกข์หรือของท่าน โดยที่เรื่องราวในการร้องเรียนร้องทุกข์จะเป็นความลับทางราชการ  ผู้ร้องทุกข์หรือร้องเรียนต้องให้ข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน

  ๑. ยศ ชื่อ - สกุล

  ๒. สังกัด 

  ๓. เรื่องราวในการร้องทุกข์หรือร้องเรียน โปรดใส่รายละเอียดให้มากที่สุด ถ้ามีเอกสารหลักฐานกรุณาแนบเอกสารหลักฐานของท่านมาด้วย

ดำเนินการส่งเรื่องราวการร้องทุกข์หรือร้องเรียนของท่านไปที่อีเมล์ rongrianordnance@gmail.com

เกี่ยวกับ สพ.ทบ.

กรมสรรพาวุธทหารบก มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และยุทธโนปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพ

ติดต่อเรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ)
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม 10300

+2243 1061-8

ict.ordn@gmail.com

 

สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

Search